Struktur Kurikulum

NO KELOMPOK MATA KULIAH MATA KULIAH SKS
1 MATA KULIAH ASA<SIYAH

(DASAR)

 

1. Ulu>m al-Qur’a>n 1 2
2. Ulu>m al-Qur’a>n 2 2
3. Ulu>m al-Hadith 1 2
4. Ulu>m al-Hadith 2 2
5. Bahasa Arab 2
6. Bahasa Inggris 2
7. Basaha Indonesia 2
8. Ilmu Balaghah 2
9. Ilmu Mantiq 2
10. Ilmu Kalam 2
11. Filsafat Ilmu 2
12. Fiqh 1 2
13. Fiqh 2 2
14. Fiqh 3 2
15. Pancasila& Kewarganegaraan 2
JUMLAH 30
 
2 MATA KULIAH USHU<LIYAH

(POKOK)

TASAWUF
1. Pengantar Ilmu Tasawuf 2
2. Qawa>id Tasawuf 2
3. Mus}t}alah Tasawuf 2
4. T{abaqa>t S{u>fiyah 2
5. Filsafat Tasawuf 2
6. Tasawuf Sosial 2
7. Tasawuf Nusantara 2
8. Tafsir Sufi 2
9. Hadith Sufi 2
10. Tasawuf Muqa>ran 2
11. Metode Penelitian Tasawuf 2
12. Studi Teks Ihya’ Ulu>middin 1 2
13. Studi Teks Ihya’ Ulu>middin 2 2
14. Studi Teks Ihya’ Ulu>middin 3 2
15. Studi Teks Risa>lah al-Qushairiyyah 1 2
16. Studi Teks Risa>lah al-Qushairiyyah 2 2
17. Studi Teks Sira>j al-T{a>libi>n 1 2
18. Studi Teks Sira>j al-T{a>libi>n 2 2
19. Studi Teks al-Hikam Ibn At}a>illah 1 2
20. Studi Teks al-Hikam Ibn At}a>illah 2 2
21. Studi Teks al-Luma’ Fi> Ta>ri>kh al-Tasawwuf al-Isla>mi> 1 2
22. Studi Teks al-Luma’ Fi> Ta>ri>kh al-Tasawwuf al-Isla>mi> 2 2
JUMLAH 44
TARI<QAH
1. Pengantar Ilmu Sejarah T{ari>qah 2
2. T{ari>qah-T{ari>qah Mu’tabarah 2
3. T{ari>qah al-Q<adiriyah Wa al-Naqshabandiyah (TQN) 2
4. Ke-Al-Khidmahan 2
5. Studi Teks al-Anwa>r al-Qudsiyyah Fi> Ma’rifat Qawa>id al-S{u>fiyah 1 2
6. Studi Teks al-Anwa>r al-Qudsiyyah Fi> Ma’rifat Qawa>id al-S{u>fiyah 2 2
7. Studi Teks Kifa>yat al-Atqiya>’ wa Sala>lim al-Fud}ala>’ ‘Ala> H{ada>yat al-Adhkiya>’ 1 2
8. Studi Teks Kifa>yat al-Atqiya>’ wa Sala>lim al-Fud}ala>’ ‘Ala> H{ada>yat al-Adhkiya>’ 2 2
9. Studi Teks al-Nuqt}ah Fi> Tahqi>q al-Ra>bit}ah 2
10. Studi Teks al-Muntakhaba>t Fi> Ra>bit}ah al-Qalbiyah Wa S{ilah al-Ru>hiyyah 1 2
11. Studi Teks al-Muntakhaba>t Fi> Ra>bit}ah al-Qalbiyah Wa S{ilah al-Ru>hiyyah 2 2
12. Studi Teks al-Muntakhaba>t Fi> Ra>bit}ah al-Qalbiyah Wa S{ilah al-Ru>hiyyah 3 2
13. Studi Teks al-Muntakhaba>t Fi> Ra>bit}ah al-Qalbiyah Wa S{ilah al-Ru>hiyyah 4 2
JUMLAH 26
 
3 MATA KULIAH MUSA<IDAH

(PENDUKUNG)

1. Ahka>m al-Qur’a>n 1 2
2. Ahka>m al-Qur’a>n 2 2
3. Ahka>m al-Hadits 1 2
4. Ahka>m al-Hadits 2 2
5. Fiqih Mawarith 1 2
6. Fiqih Mawarith 2 2
7. Fiqh Muqa>ran 1 2
8. Fiqh Muqa>ran 2 2
9. Kajian Teks Hikmah al-Tashri>’ wa Falsafatuhu> 2
10. Studi Teks al-Insan> al-Ka>mil 1 2
11. Studi Teks al-Insan> al-Ka>mil 2 2
12. Studi Teks Mafa>him Yajib an-Tus}ah-hah 1 2
13. Studi Teks Mafa>him Yajib an-Tus}ah-hah 2 2
14. Ushu>l Fiqh 1 2
15. Ushu>l Fiqh 2 2
16. Qawa>id Fiqh 1 2
17. Qawa>id Fiqh 2 2
JUMLAH 36
4 PILIHAN WAJIB 1 (pendidik) 1. Ilmu pendidikan Islam 2
2. Perencanaan dan desain pembelajaran PAI 3
3. Modul dan strategi pembelajaran PAI 3
4. Evaluasi pembelajaran Agama Islam 2
5. Psikologi belajar 2
6. Pengembangan kurikulum PAI 2
7. Pengelolaan kelas 2
JUMLAH 16
PILIHAN WAJIB 2 (juru dakwah) 1. Ilmu komunikasi 3
2. Ilmu dakwah 3
3. Teknik khit}a>bah 2
4. Psikologi dakwah 2
5. Etika dakwah 2
6. Media komunikasi 2
7. Praktik dakwah 2
JUMLAH 16
5 TUGAS AKHIR 1. SKRIPSI 6
2. KKN 4
JUMLAH 10
  JUMLAH TOTAL 160
Iklan